Dweilbend La Mar Komme  
bietje ouwe'oere op de Jan van As

Archiefdienst Bergen op Zoom

'oom - la mar komme - linkskes - prebleme - van alles wa - fotookes
nosemoos wepdiezijn

p